RPR Sosnowiec

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu wpisany jest do:

1. Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy pod nr 0000032984
2. Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod nr 000000013467

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu (RPR Sosnowiec) działa w oparciu o  ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym  z 8 września 2006 r. (PRM), która tworzy system Ratownictwo medyczne w celu realizacji zadań państwa polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.By zapewnić poprawność działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w myśl art. 36, ust. 1 ustawy o PRM RPR Sosnowiec zabezpiecza:
• zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;
• zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny,

oraz art. 36, ust. 2 ustawy o PRM - każdy zespół ratownictwa medycznego jest wyposażony w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach.

W strukturze RPR Sosnowiec działa bezpośrednio 27 zespołów w tym 17podstawowych, 6 specjalistycznych i 3 transportowe oraz jako podwykonastwo w SP ZOZ w Myszkowie 2 podstawowe i 1 specjalistyczna.

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410 z późn. zm.) powołane są do zapewnienia pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia (art. 3 pkt. 8 Ustawy o PRM).

Medyczne czynności ratunkowe to świadczenia opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielane przez jednostkę systemu w warunkach poza szpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (art. 3 pkt. 4 Ustawy o PRM).