main_bg
Postępujemy z największą troską o komfort i bezpieczeństwo pacjentów.

KONSULTANT NAUKOWY SEMINARIUM  - Prof. dr hab. n. med. KRYSTYN SOSADA

PROGRAM SEMINARIÓW DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH W RAMACH DOSKONALENIA MEDYCZNEGO, ZATWIERDZONY PRZEZ KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, ZGODNY Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 14 CZERWCA 2007 W SPRAWIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

SEMINARIUM V

Termin seminarium: 14.01.2010  i 11.02.2010  godz 8:00

 1. Stany zagrożenia życia w pediatrii – rozpoznanie i postępowanie
 2. Odrębność postępowania w sytuacjach szczególnych
 • porażenie prądem
 • podtopienie i utonięcie
 • zatrucia
 • zadławienie
 • zachłyśnięcie
 • oparzenia

CAŁOŚĆ 8 GODZIN – tj, 8 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH

SEMINARIUM VI

Termin seminarium: 11.03.2010  i 15.04.2010 godz 8:00

 1. Medyczne czynności ratunkowe wykonywane przez ratownika medycznego cz. I – 8 godzin
 • ocena stanu osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia
 • sposób ułożenia osoby  w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub/i odniesionych obrażeń
 • bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych
 • tlenoterapia
 • drogi podawania leków (dożylna, domięśniowa, doszpikowa, dotchawicza, podskórna, śródskórna, wziewna, doodbytnicza, doustna, podjęzykowa) oraz rodzaje leków
 • odbarczanie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej
 • kaniulizacja żył obwodowych kończyn górnych i dolnych oraz żyły szyjnej zewnętrznej
 • cewnikowanie pęcherza moczowego
 • stosowanie sondy żołądkowej

CAŁOŚĆ 8 GODZIN – tj, 8 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH

SEMINARIUM VII

Termin seminarium: 13.05.2010 i 10.06.2010  godz. 08:00

 1. Stany zagrożenia życia w ginekologii i położnictwie
 2. Postępowanie z kobietą ciężarna po urazie
 3. Poród (fizjologia i patologia)

SEMINARIUM VIII

Termin seminarium: 16.09.2010   i  14.10.2010 godz. 08:00

 1. Podstawy anatomii układu nerwowego – 1 godzina
 2. Badanie neurologiczne – 2 godziny
 3. Choroby układu nerwowego (padaczka, udar krwotoczny, udar niedokrwienny, guzy układu nerwowego, miastenia, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, zapalenie opon mózgowo -rdzeniowych) – 5 godzin

CAŁOŚĆ 8 GODZIN – tj, 8 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH

SEMINARIUM IX

Termin seminarium:  18.11.2010  i 16.12.2010  godz 08:00

 1. Procesy chorobowe prowadzące do wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego (OZW) (dusznica bolesna stabilna i niestabilna, zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST i bez uniesienia odcinka ST,  – 4 godziny
 2. Rozpoznawanie ostrych zespołów wieńcowych – 2 godziny
 3. Postępowanie z pacjentem z OZW – 1 godzina 4.Współpraca z ośrodkami kardiologii inwazyjnej. Transmisja danych – 1 godzina

BIP