main_bg
Postępujemy z największą troską o komfort i bezpieczeństwo pacjentów.

 

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie zasobami

SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu

Nazwa Beneficjenta: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu

Wartość projektu: 750 395,00 PLN

Wartość dofinansowania: 637 835,75 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
 

 

Nazwa projektu: „Zakup ambulansów sanitarnych i aparatury dla zespołów ratownictwa medycznego”

 

 

 

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu

 

 

 

Nr projektu: 701200 – 410


Nr umowy o dofinansowanie: Z/2.24/I/1.3.2/234/04/U/410/09

 

Wartość dofinansowania: 1 694 000,03 PLN

 

Wartość projektu: 2 258 952,00 PLN

 

Opis projektu:

RPR w Sosnowcu w ramach projektu zakupiło 8 ambulansów sanitarnych oraz 100 sztuk aparatury medycznej. Zakup aparatury medycznej i ambulansów miał na celu dostosowani zespołów ratownictwa medycznego do wymagań systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Ambulanse i aparatura medyczna stanowią wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego. Rodzaj wyposażenia jest zgodny z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie rodzajów zespołów ratownictwa medycznego raz niezbędnych wymagań w zakresie ich składu osobowego.

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego


 

Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródeł ciepła i instalacji grzewczej oraz montażem instalacji solarnej w budynkach Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu i Dąbrowie Górniczej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 Nazwa projektu: Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródeł ciepła i instalacji grzewczej oraz montażem instalacji solarnej w budynkach Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu i Dąbrowie Górniczej

 Nazwa Beneficjenta: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu

 Wartość projektu: 1 561 113,01 PLN

 Wartość dofinansowania: 901 543,41 PLN

 Poziom dofinansowania: 85%

 Okres realizacji rzeczowej:  19.09.2008-28.09.2012 r.

 Numer naboru: 05.03.108/11

 Działanie: 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii

 Opis projektu: Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródeł ciepła w  budynkach Stacji Pogotowia Ratunkowego w Dąbrowie Górniczej i Zawierciu ma na celu poprawę stanu powietrza atmosferycznego przez ograniczenie produkcji zanieczyszczeń z niskiej emisji. Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie energochłonności budynków i ilości spalanego paliwa grzewczego oraz ograniczy ilości wydalanych do atmosfery zanieczyszczeń (głównie SO2, NOX, CO, CO2 i pyłów). Nastąpi poprawa warunków termicznych oraz komfortu użytkowania obiektów, a także polepszenie ich stanu technicznego, wizerunku i estetyki otoczenia. W projekcie zaplanowano wykorzystanie energii słonecznej (instalacja solarna). Inwestycja zwiększyła komfort użytkowania Stacji przez pracowników i pacjentów (także osoby niepełnosprawne ruchowo).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
Nazwa projektu: Kompleksowy system informatyczny wspomagający zrządzanie zasobami SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu

Nazwa Beneficjenta: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu

Wartość projektu: 606.723,96 PLN

Wartość dofinansowania: 491.446,40 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Opis:

Projekt obejmuje informatyzację SPZOZ RPR Sosnowiec w zakresie usprawnienia systemu dowodzenia zasobami ratunkowymi pogotowia. W ramach projektu zostanie zakupiony i wdrożony system poprawiający zarządzanie kolumną karetek, co w efekcie skutkuje poprawą zarządzania całym SPZOZ oraz polepszeniem jakości świadczonych usług medycznych. Projekt obejmuje zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania oraz jego wdrożenie. System będzie składał się z kilku modułów:

 

 1. Moduł dyspozytorski, na który z kolei składają się:

 2. Obsługa zgłoszeń, zdarzeń i rejestru wyjazdów,

 3. Pozycjonowania karetek.

 4. Moduł mapy numerycznej.

 5. Pozyskiwanie informacji o numerze dzwoniącym.

 6. Moduł obsługi kart drogowych.

 7. Statystyka i rozliczenia z NFZ.

Proces całej inwestycji będzie obejmował przygotowania, zakup sprzętu i oprogramowania, wdrożenie i instalację oraz działania promocyjne. Realizacja inwestycji będzie składała się z etapów:

 

Przygotowania do inwestycji – proces przygotowawczy obejmujący ponowną, bardzo wnikliwą analizę sytuacji obecnej oraz zmian jakie zaszły na rynku oprogramowań i standardów sprzętowych, przygotowanie materiałów do przetargu i inne działania przygotowujące. Można tu wyróżnić dwie grupy działań:

 • Analiza przedwrożeniowa

 • Przygotowanie SIWZ, procedura przetargowa

 

Sieciowa infrastruktura elektroniczna – dotyczy zakupu i zainstalowania urządzeń niezbędnych do budowy sieci strukturalnej oraz połączenia wszystkich punktów dyspozytorskich w jeden system:

 • Zakup urządzeń

 • Instalacja i uruchomienie

 

Sprzęt (+osprzęt) komputerowy – zakup i instalacja wyposażania komputeregowego: zestawy komputerowe, serwery. Zadania do wykonania na tym etapie to:

 • Zakup urządzeń

 • Instalacja i uruchomienie

 

Wyposażenie karetek – zakup i instalacja w karetkach urządzeń pozycjonowania oraz przesyłu sygnału, w tym:

 • Zakup urządzeń GSM/GPS

 • Instalacja i uruchomienie

 

Oprogramowanie – część serwerowa i kliencka oprogramowania:

 • Zakup oprogramowania

 • Instalacja i uruchomienie

 

Komunikacja i mapy cyfrowe – zapewnienie infrastruktury komunikacyjnej, w tym:

 • Instalacja łączy pomiędzy stacjami

 • Zakup 20 kart SIM

 • Zakup cyfrowych map

 

Działania promocyjne – po zakończeniu wdrożenia projektu planuje się następujące działania promocyjno – informacyjne dotyczące inwestycji:

 • Tablice pamiątkowe i plakietki informacyjne

 • Spotkanie informacyjne

 • Materiały na spotkanie

 • Notatki w prasie

 • Informacja na stronie www RPR Sosnowiec i Urzędu Miasta Sosnowiec

 

Moduł dyspozytorski pełni funkcję centrum zgłoszeniowego wyposażonego w cyfrowy rejestrator rozmów służący do zapisywania całej rozmowy prowadzonej przez telefon alarmowy. Obejmuje on zarządzanie podmiotami ratowniczymi, zarządzanie siłami i środkami będącymi w dyspozycji służb ratowniczych, zarządzanie zgłoszeniami, zarządzanie dokumentacją z działań wraz z pełnym wykorzystaniem środowiska mapowego, jako narzędzia wspierającego działania. Największą zaletą modułu mapowego jest możliwość lokalizowania zdarzeń na mapie, dzięki czemu dyspozytor może wskazać kierowcy najlepszą trasę dojazdu do miejsca zdarzenia. Dzięki zamontowaniu w pojazdach modułów GPS, możliwe jest wizualizowanie rzeczywistego położenia karetek. Takie rozwiązanie pozwala dyspozytorowi podjąć najlepszą decyzję, która karetka znajduje się najbliżej zdarzenia i powinna udać się do pacjenta. W karetkach Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu zostały zainstalowane moduły GPS oraz sterowniki pozwalające na przetwarzanie i wysyłanie danych. Dane wysyłane przez sterowniki umożliwiają wizualizowanie położenia karetek na mapie.

Moduł obsługi kart drogowych umożliwia sprawne zarządzanie całą flotą pojazdów. Zbiera on dane wpisywane przez operatorów systemu, jak również wysyłane przez sterowniki GPS zainstalowane w pojazdach. Na podstawie danych zebranych w module, możliwe jest tworzenie raportów umożliwiających analizę ilości zużytego paliwa dla poszczególnych ambulansów, ilości kilometrów dla poszczególnych ambulansów, prowadzenie statystyk użytkowania pojazdów, dzięki czemu osoba nadzorująca flotę jest w stanie skuteczniej zarządzać dostępnymi środkami.

Moduł rozliczeń z NFZ umożliwia przesyłanie danych o realizowanych wizytach oraz usługach bezpośrednio do systemu Narodowego Funduszu Zdrowia, w celu usprawnienia pracy działu zajmującego się statystykami oraz rozliczeniami z NFZ.

W aspekcie geograficznym SPZOZ RPR Sosnowiec składa się z pięciu dyspozytorni; Sosnowiec, Będzin/Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Zawiercie, Jaworzno, które posiadają pewną autonomię (karetki są przypisane do poszczególnych dyspozytorni), ale również wykonują pewne interakcje miedzy sobą. Każdy punkt dyspozytorski ma możliwość przeglądania położenia wszystkich karetek, natomiast wysyłanie zleceń jest ograniczone do karetek przypisanych do danej stacji. Dodatkowo system umożliwia wysyłanie zapytań/próśb o karetkę z jednej stacji do drugiej – w przypadku, gdy stacja nie posiada żadnej wolnej karetki, a sąsiednia stacja ma ciągle wolne zasoby.

 

Istotną cechą systemu jest także jego pełna zgodność z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym. System wspomaga wykonywanie wszystkich funkcji i działań Pogotowia Ratunkowego.

 

Dodatkowe informacje:

 

Projekt jest odpowiedzią na cel główny RPO WSL, jakim jest „Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu” poprzez cel szczegółowy „Poprawę stanu zdrowia mieszkańców regionu”, który realizowany jest przez Priorytet 9 „Zdrowie i rekreacja”, a szczególnie Działanie 9.2 „Infrastruktura lecznictwa otwartego”.


BIP