POLITYKA JAKOŚCI

 

Celem Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu jest udzielanie świadczeń medycznych potrzebującym w ramach ratownictwa i transportu medycznego. Pomoc ta udzielana jest niezwłocznie, na wysokim poziomie, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów.

 

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu opracowuje się i wdraża system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2008.

 

Spełniając kryteria powyższej normy zobowiązujemy się do przestrzegania jej wymagań oraz do ciągłego doskonalenia efektywności powyższego systemu.

 

Zadania stojące przed naszą organizacją w zakresie zarządzania jakością są realizowane poprzez:

standaryzację procedur w zakresie ratownictwa medycznego zgodnie aktualnymi wytycznymi standardami i przepisami prawa,

dążenie do ujednolicenia wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego poprzez standaryzację wyposażenia i zakupy sprzętu medycznego,

wprowadzenie procesu ciągłego doskonalenia kwalifikacji przez wszystkich pracowników

dążenie do poprawy jakości środowiska pracy

wdrożenie procesu ciągłej analizy jakości świadczonych usług

zapewnienie ciągłości działania w sytuacjach kryzysowych

Kierownictwo zakładu dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków.

Powyższa polityka jest znana wszystkim pracownikom Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu oraz podana do wiadomości zainteresowanym pacjentom.

W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu i okresowo weryfikowane przez Kierownictwo zakładu.

Dyrekcja Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.

 

Dyrektor

Rejonowego Pogotowia Ratunkowego

 

 

Marek Jeremicz

PORADNIK PACJENTA

PROJEKTY UNIJNE

Zamówienia Publiczne