UMOWA O DOFINANSOWANIE

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu, w okresie 10.02.2020 – 30.09.2020 r. realizuje Projekt pt. „Zakup sprzętu medycznego do walki z epidemią SARS Cov-2. Zakup urządzeń do dezynfekcji ambulansów i pomieszczeń do walki z epidemią SARS Cov-2.”, finansowany w ramach osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WSL.

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.10.01.00-24-0307/20-00

Projekt przewiduje przygotowanie SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu do walki z COVID-19, poprzez doposażenie Pogotowia w sprzęt medyczny, ambulanse oraz urządzenia i do dezynfekcji ambulansów i pomieszczeń.
Celem projektu jest zakup sprzętu medycznego wykorzystywanego do walki z epidemią SARS Cov-2. Pierwszym elementem projektu jest zakup ambulansów medycznych mających usprawnić walkę z epidemią SARS Cov-2. Ambulanse medyczne są podstawowym i jedynym sposobem na dotarcie do pacjentów wymagających pomocy w przypadku zakażenia wirusem i przewiezienia ich do miejsca w którym uzyskają szybką i specjalistyczna pomoc.

Drugim elementem jest zakup 10 defibrylatorów – monitorów funkcji życiowych i 10 respiratorów. Oba urządzenia są podstawowymi narzędziami do walki z epidemią i skutkami SARS Cov-2.
Kolejnym elementem projektu jest zakup urządzeń do szybkiej i skutecznej dezynfekcji ambulansów medycznych i sprzętu medycznego w nim się znajdującego, wykorzystywanych do walki z epidemią SARS Cov-2.
Zakupiony sprzęt będzie spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa ochrony zdrowia, a cała inwestycja wpłynie pozytywnie na dostępność, jakość i efektywność świadczonych przez jednostkę usług. Jest to wariant dający najlepszy stosunek efektu do nakładów. Dodatkowo, przewiduje zastosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku.

Całkowita wartość projektu : 2 184 980,00 PLN

Wartość dofinansowania : 2 075 731,00PLN